Opony i felgi aluminiowe.
Osobowe
Dostawcze
Terenowe 4x4
Letnie
Zimowe
Wielosezonowe
Felgi stalowe
Felgi aluminiowe
Podaj login:
Podaj haso:
zapamitaj mnie


opony felgi
Infomacje wstpne
Realizacja zamwienia
Warunki gwarancji
Gwarancja producenta
Zasady reklamacji
Identyfikacja opon
Skrty w cenniku
Tabela zamiennikw
Prawidowy monta opon
Zuycie opon
Zmiana opon na
letnie/zimowe
Linki


Sklepy Internetowe w Dedo

Pozycjonowanie w Sunrise System

Monta� opon

Opony s� jednym z najwa�niejszych element�w ka�dego samochodu. Maj� one bezpo�redni kontakt z pod�o�em i dlatego odpowiednia dba�o�� o ich dobry stan jest niezwykle wa�na z perspektywy bezpiecze�stwa. Z tego powodu monta� opon jest rzecz� wr�cz fundamentaln� i powinien by� przeprowadzany ze szczeg�ln� staranno�ci�.
Przede wszystkim nie powinni�my samemu pr�bowa� zak�ada� opony na felg� - no chyba, �e dysponujemy odpowiednim sprz�tem i zostali�my profesjonalnie przeszkoleni. W przeciwnym wypadku jedynym sensownym wyj�ciem jest zlecenie tego wyspecjalizowanemu warsztatowi.

Przebieg prawid�owego monta�u opon na felg�

Poni�ej pokr�tce opisujemy czynno�ci i kolejne etapy, z jakich sk�ada si� profesjonalny monta� opon w warsztacie oponiarskim.

Kontrola

Czynno�ci�, kt�ra powinna by� wykonana jako pierwsza jest dok�adne sprawdzenie kompatybilno�ci wszystkich element�w takich jak felga, opona i samoch�d. Je�eli przeprowadzany jest monta� u�ywanych opon, absolutnie niezb�dne jest tak�e dok�adne skontrolowanie ich stanu. Wszelkiego typu defekty, takie jak uszkodzenia bok�w, przebicia, czy zbytnie zu�ycie bie�nika dyskwalifikuj� opon� z dalszego u�ytkowania.

Oczyszczenie opon

Na tym etapie dok�adnie oczyszczana jest zar�wno sama opona, jak te� obrze�a obr�czy. Szczeg�lnie wa�ne jest pozbycie si� ognisk rdzy, a tak�e dok�adne zabezpieczenie tych miejsc w celu unikni�cia w przysz�o�ci ich korodowania. Podczas tego etapu kontrolowane jest r�wnie� wn�trze opony tak, by pozby� si� niego wszelkiego typu cia� obcych.

Opony kierunkowe, a tak�e asymetryczne musz� by� montowane zgodnie z kierunkiem rotacji oraz przy zachowaniu odpowiednich stron (zgodnie z oznaczeniami producenta).

W�a�ciwy monta� opon

Po u�o�eniu felgi w taki spos�b, by kr�tsza p�ka osadcza znajdowa�a si� u g�ry, nale�y przyst�pi� do zak�adania zaworu. Odpowiedni monta� zaworu jest niezwykle wa�ny ze wzgl�d�w bezpiecze�stwa, a tak�e dalszego u�ytkowania samochodu. Zapewnia on szczelno�� opony oraz pozwala na odpowiedni� regulacj� ci�nienia w ko�ach. Zaw�r budz�cy jakiekolwiek w�tpliwo�ci w kwestii swojego stanu powinien zosta� bezwzgl�dnie wymieniony na nowy. Wielu specjalist�w zaleca ka�dorazow� wymian� zawor�w przy zak�adaniu nowych opon.

Kiedy zaw�r jest ju� poprawnie zamontowany, nale�y przy u�yciu odpowiednich past nasmarowa� felgi i stopki opony wzd�u� ca�ego ich obwodu. Kolejn� czynno�ci� jest ustawienie ramy monta�ownicy tak, �eby kraw�d� felgi znajdowa�a si� oko�o 2 do 3 milimetr�w od stopki monta�owej.

Nachylon� opon� umieszcza si� na g�rnej kraw�dzi felgi w taki spos�b, by zaw�r znajdowa� si� na na godzinie pi�tej wzgl�dem ramienia monta�ownicy. Nast�pnie stopk� opony umieszczamy na stopce monta�owej i uruchamiamy monta�ownic�, kieruj�c przy tym jednocze�nie opon� do wn�ki felgi. Dok�adnie to samo nale�y uczyni� dla drugiej stopki opony, uwa�aj�c by w nale�yty spos�b umie�ci� stopk� opony we wg��bieniu felgi. Po wykonaniu tych czynno�ci mo�na swobodnie zdj�� ko�o ze sto�u monta�ownicy.


Pompowanie

Po poprawnym umieszczeniu opony na feldze, aby ko�o nadawa�o si� do u�ytkowania, niezb�dne jest jego napompowanie. Stosuje si� do tego urz�dzenia dedykowane poszczeg�lnym typom opon. Kompresory takie posiadaj� funkcje pe�nej kontroli ci�nienia, a tak�e ogranicznik ci�nienia maksymalnego. Aby dok�adnie osadzi� opon�, jest ona na chwil� pompowana do bardzo wysokiego ci�nienia (najcz�ciej 3,5 atmosfery). Pompowanie powinno przebiega� pod czujnym okiem fachowca, kt�ry kontroluje osadzanie si� opony, po czym ci�nienie obni�ane jest do warto�ci zalecanej przy danym typie ogumienia (zwykle podanej na boku opony).


Wywa�anie ko�a

Jest to czynno�� niezb�dna po za�o�eniu nowej opony na felg�. Likwiduje ona niejednorodno�� masy felgi i opony, kt�ra jest zjawiskiem nieuniknionym. Je�li nie wywa�ymy k�, b�d� zostan� one wywa�one nieprawid�owo, musimy liczy� si� ze zbyt szybkim zu�ywaniem si� opon, wpadaniem k� w wibracje zmniejszaj�ce komfort jazdy, a nawet uszkodzeniem element�w zawieszenia, b�d� uk�adu kierowniczego.

O naszych oponach letnich i zimowych mo�na na pewno powiedzie�, �e s� oryginalne i przez ca�y rok w atrakcyjnych cenach. Znamy si� r�wnie� na felgach aluminiowych i zapraszamy Pa�stwa do telefonicznej konsultacji.

Sklep internetowy www.opony-opony.com.pl - Copyright © 2000-2018 NEXUS