Opony i felgi aluminiowe.
Osobowe
Dostawcze
Terenowe 4x4
Letnie
Zimowe
Wielosezonowe
Felgi stalowe
Felgi aluminiowe
Podaj login:
Podaj haso:
zapamitaj mnie


opony felgi
Infomacje wstpne
Realizacja zamwienia
Warunki gwarancji
Gwarancja producenta
Zasady reklamacji
Identyfikacja opon
Skrty w cenniku
Tabela zamiennikw
Prawidowy monta opon
Zuycie opon
Zmiana opon na
letnie/zimowe
Linki


Sklepy Internetowe w Dedo

Pozycjonowanie w Sunrise System

Kiedy zmienia� opony na letnie lub zimowe

Po co zmienia� opony letnie na zimowe?

Sezonowa wymiana opon jest jedn� z podstawowych czynno�ci, o kt�rych pami�ta� powinien ka�dy kierowca. Zaniechania w tej materii nie tylko prowadz� do znacznie wi�kszych wydatk�w na ogumienie pojazdu, ale mog� by� wr�cz tragiczne w skutkach.

Opony letnie nie nadaj� si� do jazdy zim�, podobnie jak opony zimowe zupe�nie nie sprawdzaj� si� w sezonie letnim. Nie stosuje si� ju� tak�e tzw. opon uniwersalnych, kt�re teoretycznie s�u�y� mia�y dobrze przez ca�y rok, a w praktyce, niezale�nie od sezonu by�y niebezpieczne i i bardzo negatywnie wp�ywa�y na komfort jazdy.

Tak wi�c, je�li pytamy "po co zmienia� opony letnie na zimowe, b�d� odwrotnie?" odpowied� jest prosta: aby zniwelowa� ryzyko wypadku zwi�zane z po�lizgiem, zmniejszy� wydatki na ogumienie, a tak�e zapewni� sobie optymalny komfort jazdy zwi�zany z ha�asem i sterowno�ci� pojazdu.

Czym r�ni� si� opony letnie od opon zimowych?

Podstawow� r�nic� pomi�dzy oponami letnimi, a zimowymi jest materia�, z kt�rego s� wykonane. Aby zapewni� przyczepno�� pojazdu, b�d�c� podstawowym czynnikiem wp�ywaj�cym na bezpiecze�stwo jazdy, opony musz� charakteryzowa� si� odpowiedni� twardo�ci�, kt�ra zgodnie z prawami fizyki zmienia si� w zale�no�ci od panuj�cej temperatury.

Opony letnie przy niskich temperaturach staj� si� zbyt twarde, znacznie zwi�kszaj�c w ten spos�b ryzyko po�lizgu. Z kolei opony zimowe produkowane s� z gumy, kt�ra nawet przy du�ych mrozach zachowuje w�a�ciwo�ci pozwalaj�ce na bezpieczn� jazd�. Niestety przy temperaturach wy�szych staj� si� zbyt mi�kkie, trac� swoje w�a�ciwo�ci i bardzo szybko si� zu�ywaj�.

Inn� r�nic� pomi�dzy oponami letnimi, a zimowymi jest kszta�t bie�nika. W przypadku tych drugich dostosowany on jest do jazdy po oblodzonej i �liskiej powierzchni. Bie�niki takie podczas jazdy po suchym i ciep�ym asfalcie generuj� spory ha�as, kt�ry znacz�co zmniejsza komfort jazdy.

W takim razie kiedy powinienem zmieni� opony letnie na zimowe?

Najcz�stszym b��dem pope�nianym przez kierowc�w jest zmiana opon letnich na zimowe dopiero w momencie, w kt�rym spada pierwszy �nieg. Jest to zdecydowanie za p�no. Temperatur�, przy kt�rej rozpoczyna si� twardnienie opon letnich, negatywnie wp�ywaj�ce na przyczepno�� pojazdu jest 7st. C. Gdy �rednia dobowa temperatura osi�gnie ten pr�g, to znaczy, �e nadszed� czas wymiany opon. Podobnie, gdy zima dobiega ko�ca i temperatura w ci�gu doby zaczyna przekracza� wspomniane siedem stopni, nale�y zdj�� opony zimowe i za�o�y� letnie. Kontrolowanie �redniej, dobowej temperatury powietrza pozwala wyczu� najlepszy moment wymiany opon i kontynuacj� jazdy w ogumieniu idealnie dopasowanym do panuj�cych warunk�w atmosferycznych.

Z naszymi oponami i felgami kolejna trasa b�dzie o wiele bardziej przyjemna. Wysokiej jako�ci, oryginalne produkty zapewniaj� lepszy komfort jazdy. Handlujemy zar�wno oponami osobowymi, dostawczymi, jak i terenowymi.

Sklep internetowy www.opony-opony.com.pl - Copyright © 2000-2018 NEXUS