Opony i felgi aluminiowe.
Osobowe
Dostawcze
Terenowe 4x4
Letnie
Zimowe
Wielosezonowe
Felgi stalowe
Felgi aluminiowe
Podaj login:
Podaj haso:
zapamitaj mnie


opony felgi
Infomacje wstpne
Realizacja zamwienia
Warunki gwarancji
Gwarancja producenta
Zasady reklamacji
Identyfikacja opon
Skrty w cenniku
Tabela zamiennikw
Prawidowy monta opon
Zuycie opon
Zmiana opon na
letnie/zimowe
Linki


Sklepy Internetowe w Dedo

Pozycjonowanie w Sunrise System

Zu�ycie opon

Opony s� jednym z wa�niejszych element�w ka�dego samochodu, maj�cym bezpo�redni wp�yw na bezpiecze�stwo kierowcy, pasa�er�w, a tak�e innych uczestnik�w ruchu. Z tego powodu nale�y regularnie kontrolowa� stan ogumienia i w razie zaj�cia takiej potrzeby wymieni� je na nowe. Nie zastosowanie si� do tej zasady mo�e spowodowa�, �e samoch�d zacznie zachowywa� si� w niekontrolowany spos�b, co nawet przy ni�szych pr�dko�ciach i pozornie bezpiecznych warunkach na drodze mo�e przynie�� bardzo przykre konsekwencje. Opr�cz samodzielnej, regularnej kontroli stanu opon, nale�y raz na jaki� czas odwiedza� specjalist�w, kt�rzy fachowym okiem oceni� ich stan i udziel� nam profesjonalnej porady na temat tego, kiedy powinni�my szykowa� si� na zakup nowego kompletu opon.

Na co zwr�ci� uwag� podczas kontroli opon?

Oczywi�cie nie jest wymagane, aby ka�dy by� ekspertem w kwestii ogumienia i doskonale orientowa� si� w rozmaitych parametrach, kt�rymi fachowo opisuje si� jego stan. Niemniej istnieje kilka podstawowych czynnik�w, na kt�re warto, a wr�cz nale�y zwr�ci� uwag�. Nie wymagaj� one profesjonalnej wiedzy, a dostarczaj� podstawowych informacji na temat stanu opon, co pozwala w odpowiednim czasie zorientowa� si�, �e wymagaj� one wymiany.

Stan bie�nika opony

Podstawowym czynnikiem, kt�ry nale�y regularnie kontrolowa� jest stan bie�nika. Czynno�� ta nie wymaga specjalnych urz�dze�, ani wiedzy. Wystarczy przyjrze� si� oponie, by stwierdzi� jak bardzo jest ona starta. Producenci nowoczesnych opon u�atwiaj� kierowcom to zadanie, umieszczaj�c na �rodkowej cz�ci bie�nik�w specjalne wska�niki zu�ycia opony. Gdy bie�nik znajdzie si� na wysoko�ci takiego wska�nika oznacza to, �e nadszed� czas na wymian� opon i w �adnym wypadku nie powinni�my z tym d�u�ej zwleka�.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa minimalna g��boko�� bie�nika wynosi 1,6mm. Je�li warto�� ta jest ni�sza Policja ma prawo nawet zatrzyma� dow�d rejestracyjny takiego pojazdu. Specjali�ci podkre�laj� jednak, �e aby mie� pewno��, �e zachowany jest maksymalny poziom bezpiecze�stwa powinni�my rozwa�y� wymian� opon ju� w momencie, w kt�rym g��boko�� bie�nika wynosi 3mm (opony letnie), lub 4mm w przypadku opon zimowych.

Inne czynniki

Podczas ogl�dzin widocznych element�w opony, a tak�e zwyk�ego u�ytkowania samochodu nale�y tak�e by� wyczulonym na inne czynniki, kt�re mog� sygnalizowa� nam zbyt wysoki stopie� zu�ycia ogumienia. S� to przede wszystkim wszelkie odst�pstwa od normy w zakresie r�wnomierno�ci �cierania opon, tego jak cz�sto musimy uzupe�nia� w nich ci�nienie, a tak�e nat�enia i rodzaju emitowanego podczas jazdy d�wi�ku. Sygna�em do konieczno�ci przeprowadzenia kontroli mo�e by� tak�e np. tendencja do �ci�gania pojazdu z prostoliniowego toru jazdy.

Nie musisz czu� si� ekspertem

Nie ka�dy kierowca musi czu� si� ekspertem i ufa� w�asnemu os�dowi w zakresie oceny stopnia zu�ycia ogumienia i konieczno�ci jego wymiany. Pomimo tego ka�dy powinien mie� pewno��, �e porusza si� pojazdem wyposa�onym w sprawne i gwarantuj�ce pe�ne bezpiecze�stwo opony. Najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie sobie tego komfortu s� regularne wizyty w zak�adach oponiarskich. Pracuj�cy tam specjali�ci przeprowadz� szczeg�owe testy i oceni� stan ogumienia w Twoim samochodzie. Udziel� Ci oni wszelkich niezb�dnych informacji na temat tego, kiedy i jakiego typu opony powiniene� kupi�.

Sklep internetowy www.opony-opony.com.pl - Copyright © 2000-2018 NEXUS